bilde

FAQ

FAQ

 • Er det krav til at alle ansatte skal omfattes av ordningen med bedriftshelsetjeneste når virksomheten har ansatte i både produksjon og administrasjon?
  • Ja, etter lovendringen 01.01.2010 er det et krav til at alle ansatte i en virksomhet som har krav til å ha bedriftshelsetjeneste skal være omfattet av ordningen. Dette er dokumentert nærmere her: Se kapittel 13. § 13-1, Arbeidstilsynets kommentarer: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237742
 • Kan vår virksomhet bruke fastlege eller annen helsetjeneste som bedriftshelsetjeneste?
 • Er Bedriftshelsen godkjent av Arbeidstilsynet?
  • Ja, Bedriftshelsen ble som en av de første bedriftshelsetjenestene i landet godkjent av Arbeidstilsynet. Kopi av godkjenningsbevis finner du her: Bedriftshelsen
 • Er det krav til hvordan vår virksomhet skal bruke bedriftshelsetjenesten?
 • Hva koster det for vår virksomhet å ha en bedriftshelsetjeneste?
 • Har vår virksomhet krav til å gjennomføre en risikovurdering og hva er det?
  • Alle virksomheter har i.h.t internkontrollforskriften krav på seg til å kartlegge farer og vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforhold. Dokumentasjonen skal være skriftlig.  Mer informasjon om hva en risikovurdering er og hvordan den kan gjennomføres finner du her: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361
 • Hvor finner jeg sykefraværsreglene og har vår virksomhet krav til å gjennomføre dialogmøte?
  • 1. juli 2014 trådde nye sykefraværsregler i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen. Dette innebærer bl.a følgende krav:
  • Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig.
  • Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig. . Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke dersom sykmelder innkalles.
  • Oppdaterte regler for oppfølging av sykemeldte finner du her:                  http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/aktuelt/nyheter/2014/Nye-regler-for-oppfolging-av-sykmeldte-fra-1-Juli.html?id=764877
 • Kan verneombud, arbeidstakere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget kontakte bedriftshelsetjenesten når de selv føler behov for det, uten å involvere arbeidsgiver?
  •  Ja, arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i.h.t forskrift om bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsen iverksetter dog ingen tiltak før dette er avtalt med virksomheten.