bilde

FAQ

 • Har vår virksomhet krav til å ha bedriftshelsetjeneste?
  • Må aksjeselskap (AS) med bare én eier og eieren som eneste ansatt i selskapet være tilknyttet BHT? 
   Nei, det trenger de ikke.
  • Må enkeltpersonforetak uten ansatte være tilknyttet BHT? 
   Nei, det trenger de ikke.
  • Alle virksomheter har en næringskode, hvis denne er ukjent for deg, så finner du den i Brønnøysundregistrene ved å søke opp din virksomhet her: http://w2.brreg.no/enhet/sok/
  • Alle virksomheter som har krav til å ha bedriftshelsetjeneste vil finne igjen sin næringskode eller bransje her: http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13
 • Er det krav til at alle ansatte skal omfattes av ordningen med bedriftshelsetjeneste når virksomheten har ansatte i både produksjon og administrasjon?
 • Kan vår virksomhet bruke fastlege eller annen helsetjeneste som bedriftshelsetjeneste?
 • Er Bedriftshelsen godkjent av Arbeidstilsynet?
  • Ja, Bedriftshelsen ble som en av de første bedriftshelsetjenestene i landet godkjent av Arbeidstilsynet. Kopi av godkjenningsbevis finner du her: Bedriftshelsen
 • Er det krav til hvordan vår virksomhet skal bruke bedriftshelsetjenesten?
 • Hva koster det for vår virksomhet å ha en bedriftshelsetjeneste?
 • Har vår virksomhet krav til å gjennomføre en risikovurdering og hva er det?
  • Alle virksomheter har i.h.t internkontrollforskriften krav på seg til å kartlegge farer og vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforhold. Dokumentasjonen skal være skriftlig.  Mer informasjon om hva en risikovurdering er og hvordan den kan gjennomføres finner du her: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361
 • Hvor finner jeg sykefraværsreglene og har vår virksomhet krav til å gjennomføre dialogmøte?
  • Særskilt utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 4-6 når det gjelder arbeidsgivers og arbeidstakers plikter vedrørende sykefraværsoppfølging:
  • Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig.
  • Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig. . Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke dersom sykmelder innkalles.
  • Oppdaterte regler for oppfølging av sykemeldte finner du her:                  https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/oppfolging-av-sykmeldte/
 • Kan verneombud, arbeidstakere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget kontakte bedriftshelsetjenesten når de selv føler behov for det, uten å involvere arbeidsgiver?
  •  Ja, arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i.h.t forskrift om bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsen iverksetter dog ingen tiltak før dette er avtalt med virksomheten.